Bồi thường như thế nào nếu diện tích đất thu hồi thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ?

Bồi thường như thế nào nếu diện tích đất thu hồi thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ?

BỒI THƯỜNG NHƯ THẾ NÀO NẾU DIỆN TÍCH ĐẤT THU HỒI THỰC TẾ KHÁC VỚI DIỆN TÍCH GHI TRÊN GIẤY TỜ?

Tiền bồi thường khi thu hồi đất sẽ được tính trên diện tích thu hồi. Tuy nhiên, không phải lúc nào diện tích đất đo đạc được trên thực tế cũng giống với giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, vấn đề bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định chi tiết tại Điều 12 Nghị định 47/2014/NĐ-CP như sau:

  • Trường hợp 1: Nếu diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.
  • Trường hợp 2: Nếu diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.
  • Trường hợp 3: Nếu diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, được UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền (mua bán, tặng cho, thừa kế…) của người sử dụng đất trước đó, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.
  • Trường hợp 4: Đối với phần diện tích đất nhiều hơn diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất nhiều hơn là do hành vi lấn, chiếm mà có thì không được bồi thường về đất.

*Lưu ý: tài sản gắn liền với đất trong trường hợp đất thu hồi tại trường hợp 2 và 3 thì được bồi thường đầy đủ, không phụ thuộc vào diện tích đất được bồi thường.

Liên hệ tư vấn ngay

Tin Liên Quan

Gọi điện SMS Chỉ Đường